Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

Eesti Muuseumiühingu kiri kohalikele omavalitsustele muuseumitöötajate palgataseme teemal

Eesti Muuseumiühing võttis sõna muuseumitöötajate palgataseme teemal. Kohalikele omavalitsustele saadetud kirjas tegime ettepaneku ühtlustada kohalike omavalitsuste hallatavates muuseumides muuseumitöötajate palga miinimumtase riiklikult kehtestatud kultuuritöötajate miinimumtasemega.

***

Hea kohaliku omavalitsuse esindaja,

Eesti muuseumitöötajaid esindava organisatsioonina pöördume teie poole kohaliku omavalitsuse allasutusena tegutsevate muuseumide palgataseme küsimuses.

  1. aastal on kultuuritöötajate riiklik miinimumpalk 1600 eurot. Kahetsusväärselt sageli ei küüni kohalike omavalitsuste muuseumitöötajate pagatase isegi mitte riiklikult kehtestatud miinimumtasemeni. 

Peagi algavad Kultuuriministeeriumi ja TALO vahel läbirääkimised 2024. aasta palgataseme teemadel. Olukorras, kus tarbijahinnaindeks on tänavu võrreldes 2022. aastaga kasvanud 19,4% ning pikaajalise hinnatõusu tõttu kahaneb kiiresti palgatööl käiva inimese ostujõud, tuleb meie hinnangul kohalikus omavalitsuses tagada muuseumitöötajatele vähemalt riiklikult kehtestatud kultuuritöötajate miinimumpalk.

Ka Kultuuri arengukavas 2021–2030 on eesmärgiks seatud, et “Eesti keele, kultuuri ja väärtusruumi kestmiseks ja arendamiseks peavad kultuurisektori töötasud olema konkurentsivõimelised, sõltumata tööandja omandivormist.”.

Muuseumitöötajad on teadmustöötajad, kelle peamine tööressurss ja -vahend on nende teadmised, haridus ja kogemused. Praegune madal palgatase ei pruugi võimaldada munitsipaalmuuseumidel hoida tööl inimesi, kelle valdkondlikud teadmised oleksid piisavad. Väärikas töötasu tagab muuseumide jätkusuutlikkuse ja professionaalsuse ning toob muuseumitöö juurde rohkem noori inimesi. 

Samuti toob madal palgatase sageli kaasa töötajate motivatsiooni languse, lahkumise muuseumitöölt ning vähem kvalifitseeritud meeskonna, mis toob omakorda kaasa piirkondlike muuseumide kõikuva kvaliteedi. Ometi on piirkondlikel muuseumidel suur roll toimida kogukonnakeskustena, nö ankurkogukondadena ning seeläbi seista ääremaastumise vastu.

Seetõttu teeme ettepaneku ühtlustada kohalike omavalitsuste hallatavates muuseumides muuseumitöötajate palga miinimumtase riiklikult kehtestatud kultuuritöötajate miinimumtasemega

Ühtlasi kutsume kohalikke omavalitsusi süsteemselt mõtlema selle üle, milline juhtimismudel tooks piirkondlikele muuseumidele kaasa rohkem vabadust ja vastutust oma tegevuse ja pikaajaliste plaanide tegemisel.

Lugupidamisega

Kerttu Männiste
Juhatuse esimees

 

Anu Viltrop
Tegevjuht

MTÜ Eesti Muuseumiühing (EMÜ) on professionaalne organisatsioon, mis asutati 1988. aastal eesmärgiga väärtustada kultuuripärandi säilitamise ja kaitsmisega tegelevate spetsialistide tööd muuseumides. EMÜ liikmed on muuseumitöötajad, kes teevad oma igapäevast tööd riigi-, era- või avalik-õiguslikus muuseumis. Samuti kuulub liikmete hulka spetsialiste teistest muuseumidega seotud valdkondadest. 2023. aasta seisuga kuulub ühingusse 411 liiget.