Eesti MuuseumiühingEesti Muuseumiühing

Rahvuskaaslaste programmi arhiivindusvaldkonna taotlusvoor on avatud

Rahvusarhiiv on välja kuulutanud Rahvuskaaslaste programmi arhiivindusvaldkonna projektide 2020. aasta taotlusvooru. Kas saaksite seda uudist levitada ka Eesti Muuseumiühingu kodulehel? Tegemist on riikliku toetusega, mida saavad taotleda nii eraisikud kui organisatsioonid projektidele, mille eesmärk on väliseesti kultuuripärandi kaardistamine, kogumine, säilitamine ning avalikkusele kättesaadavaks tegemine.

 

Täpsem info:

Rahvuskaaslaste programmi arhiivindusvaldkonna projektide taotlusvoor väliseesti ajaloolis-kultuurilise pärandi kogumise, säilitamise ja kättesaadavaks tegemisega seotud projektide toetamiseks on avatud kuni 3. veebruarini 2020 (kaasa arvatud). Paberkandjal esitatav taotlus loetakse tähtaegselt saabunuks ka siis, kui 3. veebruariks 2020 (kaasa arvatud) on edastatud selle skaneeritud koopia. Projekte hindab arhiivikomisjon. 2020. aastal on arhiiviprojektide toetamiseks eraldatud 149 960 eurot. Toetuse kasutamise lubatud ajavahemik on 01.01.-31.12.2020.

Konkursile on oodatud projektid, mille eesmärk on:

  • väliseesti ajaloolis-kultuurilise pärandi kaardistamine, registreerimine, kogumine (välitööd, kogumisaktsioonid, arhiivide transport), korrastamine, kirjeldamine, kataloogimine, säilitamine (säilitustingimuste tagamine, konserveerimine), digiteerimine, tagatis- ja kasutuskoopiate valmistamine ning kättesaadavaks tegemine (veebis, trükis, mäluasutuste kaudu);
  • info koondamine väliseesti kultuuripärandi kohta, vastavate andmestute loomine ja kättesaadavaks tegemine (infoportaalid, andmebaasid, kataloogid); infomaterjalide, küsitluskavade ja muu sarnase ettevalmistamine ning levitamine eesti kogukondades (veebileheküljed, trükised, näitused);
  • kultuuripärandi koostöövõrgustike arendamine (mäluasutuste koostöö, väliseesti seltside, organisatsioonide, korrespondentide ja teiste kaasamine kogumisse ning infovahetusse, infopäevade, seminaride korraldamine Eestis ning väliseesti kogukondades);
  • kogukondade nõustamine praktilise arhiivitöö alal (arhiivikoolituste korraldamine, spetsialistide kaasamine väliseesti kogukondades tehtavatesse töödesse, Eesti arhivaaride lähetamine asukohamaadesse), samuti koostööprojektid Eesti ning asukohamaade mälu- ja teadusasutustega materjalide korrastamiseks, kirjeldamiseks ja kättesaadavaks tegemiseks;
  • Eesti diasporaa ajaloo ja kultuuriloo teaduslik uurimine, mis on seotud arhiiviainese kogumise, korrastamise või kättesaadavaks tegemisega.

Toetust saavad taotleda nii füüsilised kui ka juriidilised isikud.

Konkursi täpsem tutvustus ning taotluse vormistamiseks vajalikud dokumendid (konkursi juhend, taotlusvorm) on kättesaadavad Rahvusarhiivi veebis.

Taotlused palume edastada elektrooniliselt aadressile rahvusarhiiv@ra.ee. Juhul, kui vormistate taotluse paberil, palume see läkitada postiaadressile Rahvusarhiiv, Nooruse 3, Tartu 50411, märksõnaga „Rahvuskaaslaste programm“. Komisjon otsustab toetuse saajad kahe nädala jooksul pärast taotluse esitamise tähtaega.

 

Kristi Ots

personali peaspetsialist

Rahvusarhiiv

7387 511